Проект по договор № BG05M9OP001-2.032-0029 – в момента се изпълнява

Наименование на проекта:„Комплекс от интегрирани услуги за преодоляване на социалното изключване и подобряване достъпа до трудова заетост“

Процедура № BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“ по ОП РЧР (2014-2020);

Източник на финансиране – Европейски социален фонд на Европейския съюз; Продължителност на проекта – от 01.08.2019 г. до 01.11.2020 г.

Място на изпълнение: град  Каварна, с. Белгун, с. Септемврийци в община Каварна, област Добрич.

Основни дейности:

  • предоставяне на услуги за социално включване за деца с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;
  • мотивационна, психологическа и индивидуална подкрепа за целевите групи, според тяхната потребност;
  • предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
  • подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството;
  • инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на уязвими групи.

ГАЛЕРИЯ