СДРУЖЕНИЕ „Център 21“

Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“ (ЦЕНТЪР 21“) е регистрирано през 1998 г. като сдружение с нестопанска цел с дейности в обществена полза. От създаването му до сега сдружението се утвърждава като водеща организация с професионален и експертен опит в предоставянето на образователни и социални услуги в общността на деца, ученици, младежи, възрастни хора.

Основен приоритет в дейността на Сдружение „Център 21“  е работата с уязвими групи хора: деца и семейства в риск, деца и ученици от етнически малцинствени групи, безработни и неактивни младежи, местни общности в малки и географски отдалечени населени места

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Разработка на иновативни проекти

Разработваме и внедряваме иновативни проекти в областта на образованието, културата и опазването на околната среда за формиране на адаптивно поведение и устойчив начин на живот.

Прилагане на ефективни модели

Съдействаме за прилагане на разработени ефективни модели и технологии, проекти в областта на образованието, социалните дейности и опазване на околната среда и оперативни решения в регионални, национални и международни структури и програми.

Анализиране на резултати и препоръки

Осъществяваме надлежна диагностика, анализи на резултати и препоръки от внедрени иновации и проекти при извеждане на устойчиви тенденции в областта на образованието, социалните дейности, културата и околната среда.

реализирани проекти

постигнати резултати

1
Реализирани проекта
1
Разработени методически ръководства и програми
1
Институции и организации, партньори в проекти
1
Учители, обучени за интеркултурно образование и включващо обучение
1
Деца и ученици в риск, интегрирани в образователната система
1
Безработни младежи, получили подкрепа за трудова заетост
1
Пълнолетни лица от уязвими групи, интегрирани в обществото
1
Деца и пълнолетни лица в риск, получили социални услуги в общността
1
Граждани, участници в инициативи за устойчиво развитие на местни общности