ЗА НАС

Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“ (ЦЕНТЪР 21“) е регистрирано през 1998 г. като сдружение с нестопанска цел с дейности в обществена полза. В своята 22 годишна история сдружението се утвърждава като водеща организация с професионален и експертен опит в предоставянето на образователни и социални услуги в общността на деца, ученици, младежи, възрастни хора.

Основен приоритет в дейността на Сдружение „Център 21“  е работата с уязвими групи хора: деца и семейства в риск, деца и ученици от етнически малцинствени групи, безработни и неактивни младежи, местни общности в малки и географски отдалечени населени места.

Екипът на Сдружението разполага с висококвалифицирани експерти в т.ч. преподаватели във ВУЗ по педагогика, психология, лингводидактика, визуални изкуства, социални дейности, икономика и финанси и др., които предоставят образователни и социални услуги, консултиране, обучение по специално разработени от Сдружението програми за: мотивационна и психологическа подкрепа, образователна и социална интеграция, обучения за попълване на образователни дефицити, обучение по ключови компетентности в съответствие с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, професионално и кариерно ориентиране, подкрепа за трудова заетост, информиране, посредничество и застъпничество на уязвими групи хора.

Със заповед № РД-01-56/19.06.2020 г. на ДАЗД се издава лиценз на Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“ за предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа“.

Сдружението притежава лиценз №1540/30.06.2020г. на ДАЗД за социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа“ и удостоверение за регистрация в АСП №00005-0006/30.06.2020г. за предоставяне на социална услуга „Център за общестевена подкрепа“

Нашата мисия

Да подпомагаме процесите на културно многообразие и социално развитие, образование и опазване на околната среда в условията на демократични промени и устойчив начин на живот.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Разработване на образователни, културни и екологични проекти

Информационно осигуряване на иновации в областта на образованието, културата и екологията

Предоставяне на експертни консултации и препоръки

Осъществяване на експертни проучвания и оценки по възложена проблематика

Провеждане на обществени дейности в подкрепа на деца и семейства в риск

Публикуване на материали, свързани с резултати от внедрени иновационни проекти за образование, култура и екология

Финансиране

Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“ се финансира основно от реализиране на проекти,
програми по Държавно-делегирана дейност.