Проект по договор № 812108-78/ЕКЗ.3 от 25.08.2015 г.

Наименование на проекта: „Живот без  насилие – информационна кампания за намаляване на домашно насилие чрез повишаване на информираността и знанието сред ромската общност и други уязвими групи“ по Програма  БГ12“ Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“, Мярка 2 “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност със специален фокус върху ромите и други уязвими групи“.

Източник на финансиране – Норвежки финансов механизъм  (2009-2014 г.), Европейски съюз.

Продължителност на проекта – 10 месеца, от 25.08.2015 г. до 25.05.2016 г.

Място на изпълнение:  град Каварна, с. Белгун, с. Септемврийци, с. Нейково, с.Челопечене в община Каварна, област Добрич.

Основни дейности:

  • провеждане на кампании и инициативи за повишаване на информираността и знанието на жертви на домашно насилие за техните права, защита и подкрепа;
  • организиране и провеждане на кръгла маса и семинар по проблеми на домашното насилие за   преодоляване   на  неговите   вредни   последици   върху   жертвите,   децата  и обществото като цяло;
  • информиране и публичност;
  • подкрепа на деца и жени, претърпели домашно насилие.

ГАЛЕРИЯ

МАТЕРИАЛИ