Проект по договор №BG05M2OP001-3.002-0363

Наименование на проекта: “Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“.

Процедура № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП НОИР (2014-2020);

Партньори: Община Каварна, СУ“Стефан Караджа“, ОУ“Йордан Йовков“, НУ“Братя Миладинови“ в град Каварна; ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Белгун, НУ“Христо Ботев“ с. Септемврийци, община Каварна, област Добрич.

Източник на финансиране – Европейски социален фонд на Европейския съюз; Продължителност на проекта – 20 месеца, от 01.03.2017 г. до 01.11.2018 г.

Място на изпълнение: град Каварна, с. Белгун, с. Септемврийци в община Каварна, област Добрич

Основни дейности:

  • допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин;
  • съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
  • работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
  • Информиране и публичност;
  • Организация и управление на проекта.

ГАЛЕРИЯ

МАТЕРИАЛИ

IMG_4755

ТРАНСПАРАНТ