Проект по договор № BG051PO001-4.1.06-0023

Наименование на проекта: “Отново на училище – образователен модел за реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система“.

Процедура № BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”  по ОП РЧР (2007-2013).

Партньори: ОУ„Йордан Йовков” град Добрич,  ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с. Белгун, община Каварна, област Добрич.

Източник на финансиране – Европейски социален фонд на Европейския съюз;

Продължителност на проекта – 14 месеца, от 17.08.2012 г. до 17.10.2013 г.

Място на изпълнение:  град Добрич, с.Белгун община Каварна, област Добрич

Основни дейности:

  • идентифициране на отпаднали ученици;
  • мотивиране на отпадналите ученици за продължаване на образованието. преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията;
  • създаване на приемна среда за социална интеграция на уязвими групи хора.
  • организиране на семинари по интеркултурно образование и защита правата на човека.информационна кампания „Не на бедността и социалната изолация“.

ГАЛЕРИЯ

МАТЕРИАЛИ