Проект по договор № BG051PO001-4.1.03-0248

Наименование на проекта: “Образователен модел за интеркултурно обучение и възпитание на ученици от етнически малцинствени групи“ по ОП РЧР (2007-2013).

Процедура № BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите  малицнства“.

Източник на финансиране  – Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Партньори: Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ -катедра „Български език и литература, град Бургас, ОУ“Цанко Церковски“ с. Средище, община Кайнарджа и ОУ“Христо Ботев“ с. Айдемир, община Силистра, област Силистра.

Продължителност на проекта – 12 месеца, от 27.05.2011 г. до 27.05.2012 г.

Място на изпълнение:  с.Средище в община Кайнарджа, с. Айдемир в община Силистра, област Силистра

Основни дейности:

  • разработване на програми, методически ръководства и пособия  за учители и ученици, подпомагащи интеркултурното обучение и възпитание;
  • обучение на учители за работа в мултикултурна  образователна среда и прилагане на интерактивни билингвални технологии за усвояване на български език;
  • допълнително обучение по български език на ученици от етнически малцинства за развиване на умения за пълноценно общуване в мултикултурна среда;
  • съхраняване и развиване на културната идентичност на ученици от етническите малцинства и взаимно   опознаване   на   културното   многообразие;
  • взаимно   опознаване   на   културното   многообразие чрез  провеждане на традиционни празници на различните етноси, концерти и изложби;
  • осигуряване на информираност и публичност по проекта.

ГАЛЕРИЯ

МАТЕРИАЛИ