Проект по договор № 88/23.10.2014

Наименование на проекта: „Повишаване приноса на  НПО  в изпълнение на мерки за устойчиво развитие в райони с население от етнически малцинства (роми)“, Тематична област 4. “Устойчиво развитие на местни общности“, Програма за подкрепа на НПО в България,

Финансов механизъм на  Европейското икономическо простарнство.

Партньор: Училищно настоятелство на ОУ“Йордан Йовков“ град Добрич.

Източник на финансиране – Финансов механизъм на  Европейското икономическо пространство (ЕИП), Европейски съюз.

Продължителност на проекта – 9 месеца – от 23.10.2014 г. до 23.07.2015 г.

Място на изпълнение:  град Добрич, област Добрич

Основни дейности:

  • информационна кампания за преодоляване на бедността и социалната изолация на уязвими групи хора;
  • демонстрационен проект “Борса на проекти и идеи“ за развиване на умения за предприемачество;
  • екологично земеделие на малки площи при устойчиво използване на природни ресурси и минимизирано;
  • негативно въздействие върху околната среда с млади предприемачи от маргинализирани общности (роми).

ГАЛЕРИЯ

МАТЕРИАЛИ